มศป.ชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย

SPU Activity

โดย kanokpong sartsang

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับหน่วยงานทั้ง 10 สถาบัน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย ภายใต้แนวคิดร่วมสร้างชุมชน (“บวร” บ้าน วัด โรงเรียน) แห่งคุณธรรมและสามัคคีเพื่อถวายพ่อของแผ่นดิน โดยมี  หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล และดร.บุษบา  ชัยจิดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กล่าวต้อนรับประธานในพิธี , รศ.วาณี  ฐาปนวงศ์ศานติ  รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มอบโล่รางวัล  ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานในรอบตัดสิน ทั้งระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา  ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งสิ้น 81 ผลงาน ในการจัดประกวดในครั้งนี้ผลปรากฏว่า รางวัลยอดเยี่ยม Best of The Best ประเภท สื่อมัลติมีเดีย ระดับอุดมศึกษา ได้แก่  ทีม Jasmine 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีและรางวัลระดับยอดเยี่ยม Best of the Best ประเภท โครงการต้นแบบ ได้แก่ ทีม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ความสามัคคีและทำความดีถวายแด่พ่อหลวง ของบ้านนาขนัน โรงเรียนศรีสุตาวิทยาและสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ณ ห้องประชุมศรีสุข ชั้น 12 อาคารดร.สุข มาลินี พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  เมื่อเร็วๆนี้