ประชุมสัมมนา “การพัฒนาและสร้างมาตรฐานกีฬาอุดมศึกษาไทย”

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ดร.โสภิต  ภาโนมัย  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม(แถวนั่งที่2จากขวา) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาและสร้างมาตรฐานกีฬาอุดมศึกษาไทย” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับคณะกรรการบริหารกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑรูย์ ประธาน คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นประธานและมีนายถิรชัย วุฒิธรรม ที่ปรึกษา อ.เฉลิมชัย บุญรักษ์ รองประธาน ก.ก.ม.ท. พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน 300 คน