SPU : ม.ศรีปทุม ขอนแก่น มอบรางวัลเกียรติยศ แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

SPU News

โดย kanokpong sartsang

ผศ.ดร.จรรยา  พุคยาภรณ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น มอบเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน จากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 105 คน พร้อมให้โอวาทแก่ผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ที่ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งด้านวิชาการ ด้านนันทนาการ และด้านบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน “วันเกียรติยศ” มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2558  ณ ห้อง SPUKK อาคาร 3-207 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น  เมื่อเร็วๆนี้