นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภททีม “การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์” ระดับอุดมศึกษา

SPU Award

โดย Admin Spublog