SPU : คณะศิลปศาสตร์ ม. ศรีปทุม ชลบุรี MOU สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา “สร้างการเรียนการสอนภาษาจีน”

SPU Activity

โดย Admin Spublog

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ อุสาหะ ผู้ช่วยอธิการบดี ,อาจารย์มนตรี พลเยี่ยม รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์,พิทักษ์ จงนันทวัฒน์ , ศิริลาภ เหลืองเจริญลาภ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการสร้างการเรียนการสอนภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กับสถาบันขงจื่อ  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน  ณ  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

# มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #SPU #Dek59