SPU : สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม นิเทศสหกิจศึกษา บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

SPU Activity

โดย Admin Spublog

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดกิจกรรมโครงการสหกิจศึกษาครั้งที่1 บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) โดยในปีนี้นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ได้รับโอกาสจากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาสาขาการเงินเข้าฝึกงาน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาที่ได้เรียนรู้และปฎิบัติงานในสถานที่จริง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่การทำงานในอนาคต ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง และการนิเทศงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ ได้รับคำชมจาก job supervisor ว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้การทำงาน และสามารถทำงานออกมาได้ดี ซึ่งทำให้อาจารย์สุภาวดี ฮะมะณี และรศ.ปัทมา โกเมนจำรัส  คณาจารย์ที่ปรึกษาดีใจและปลื้มแทนนักศึกษาจริงๆ และในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณบัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ค่อยช่วยเหลือให้คำปรึกษาและสอนงาน ให้กับนักศึกษาสาขาการเงินทุกคน ณ ที่ทำการ Invesment Center AIRA  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

# มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #SPU #Dek59