SPU : ม.ศรีปทุม ต้อนรับ ม.ราชภัฎอยุธยา แลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้สหกิจศึกษา

SPU Activity

โดย Admin Spublog

              ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง “กระบวนการจัดการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม” โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.จิตราพร ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และอาจารย์ศิระ สัตยไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะบริหารธุรกิจ ร่วมให้ข้อมูลในมุมมองของคณาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา ณ ห้องประชุม 12A02 อาคาร 40ปีศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

# มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #SPU #Dek59