SPU : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “สร้างงานแบบมืออาชีพ” ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย คุณมวลอนนต์ พูนศรีพัฒนา

SPU Activity

โดย Admin Spublog

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Developing a content strategy for customer engagement” สร้างงานแบบมืออาชีพ ปีการศึกษา 2558”   ครั้งที่ 1 ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  โดยวิทยากร : คุณมวลอนนต์ พูนศรีพัฒนา Digital Content Manager บริษัท JWT Bangkok  เวลา 14.30 – 17.30 น.  ณ ห้อง Thealer ชั้น3  อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559

# มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #SPU #Dek59