SPU : ม.ศรีปทุม ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังปาฐกพิเศษ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการบริหารราชการแผ่นดิน” โดย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานกรรมาธิการ ในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ ระดั

SPU Activity

โดย Admin Spublog

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ร่วมกับ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2559  และการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 และเชิญฟังปาฐกพิเศษ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการบริหารราชการแผ่นดิน”  โดย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ  ประธานกรรมาธิการ  ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559  ณ  ห้อง  Auditorium 2 อาคาร 40ปีศรีปทุม  ชั้น 14  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

กำหนดการ

08.00-09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00-09.15 น.     การแสดงต้อนรับจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

09.15-09.30 น.     กล่าวต้อนรับโดย นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

                          ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวประภาษ

09.30-10.15 น.     ปาฐกพิเศษ หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการบริหารราชการแผ่นดิน”

โดย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ  ประธานกรรมาธิการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

10.15-10.30 น.     ถ่ายภาพหมู่

10.30-10.45 น.     รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.     ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

12.00-13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.     นำเสนอผลงานวิชาการ อาคาร 11 ชั้น 12 และชั้น 12 A

# มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #SPU #Dek59