SPU : ม.ศรีปทุม ขอนแก่น จัดอบรม “Stop teen mom ลดปัญหาคุณแม่วัยใส ในวันที่ยังไม่พร้อม”

SPU Activity

โดย Admin Spublog

สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดโครงการอบรม “Stop teen mom ลดปัญหาคุณแม่วัยใส ในวันที่ยังไม่พร้อม” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น  โดย วิทยากรจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ให้เกียรติมาบรรยายและจัดบูธนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่น้องๆนักศึกษา ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

# มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #SPU #Dek59