SPU : นิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด

SPU Activity

โดย Admin Spublog

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศุภลักษณ์  ไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้านิเทศงานสหกิจศึกษา ติดตามผลการปฎิบัติงานของนักศึกษา นางสาวศิรินภัทรสร บุณโย นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตามโครงการสหกิจศึกษา เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ณ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด  สีลม  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

 #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59