SPU : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โดย ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

SPU Activity

โดย Admin Spublog

ดร.วราภรณ์ ไทยมา  ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดการบรรยายพิเศษ  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 2 กลุ่มงานส่งเสริมสื่อและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มาบรรยาย  เรื่อง "การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"  ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เพื่อได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก ผู้มีประสบการณ์จริง ซึ่งเกียวข้องกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ  ห้องเรียน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ชั้น11  อาคาร 40ปีศรีปทุม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59