SPU : พัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม "เตรียมความรู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้าและมาตรฐาน สู่วิศวกรยุกต์ใหม่เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน" โดย บริษัท อาซีฟา จำกัด มหาชน

SPU Activity

โดย Admin Spublog

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท อาซีฟา จำกัด มหาชน จัดโครงการอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา เรื่อง "เตรียมความรู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้าและมาตรฐาน สู่วิศวกรยุกต์ใหม่เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน" พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ จำนวน 2 ทุน   ณ   อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59