SPU : คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม MOU บริษัท โกลบอล ลิ้งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอลิเดย์ จำกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพ ในโครงการสหกิจศึกษา

SPU Activity

โดย Admin Spublog

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท โกลบอล ลิ้งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอลิเดย์ จำกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านธุรกิจการให้บริการแบบครบวงจร พร้อมส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ นายกรกต พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท โกลบอล ลิ้งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอลิเดย์ จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม  ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)  ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจ สามารถเลือกเข้าฝึกงานกับ บริษัท โกลบอล ลิ้งค์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮอลิเดย์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจ Travel Agent เป็นตัวแทนชั้นนำในการนำเที่ยว ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ยุโรป และ อเมริกา ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ และความชำนาญในเส้นทางการจัดนำเที่ยวในต่างประเทศมากกว่า 20 ปี อีกทั้งยังได้รับรางวัล Japan Tourism Award in Thailand 2013 จากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น

 #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

Content

Content

 

 

 

 

Content

Content

 

Content

Content

 

Content

Content