SPU : เริ่มแล้ว...! นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม SEXTION D EXHIBITION & EVENT

SPU Activity

โดย Admin Spublog

อาจารย์ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเปิดงาน SEXTION D EXHIBITION & EVENT นิทรรศการของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่รวบรวมผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 มาจัดแสดง และยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ทำงานจริงในรายวิชา Exhibition & Event Design โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงดนตรี การจัดบูทขายสินค้า สำหรับใครที่สนใจสามารถไปร่วมชมผลงานได้ ตั้งแต่วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-20.00 น. ณ ชั้นล่างอาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) #เต็กสุดขอบ #SextionDExhibition

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59