SPU : นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เพื่อความเป็นมืออาชีพ พร้อมรับทุนการศึกษา ในงาน “AIRA Talk by Sripatum Business School” โดย บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)

SPU Activity

โดย Admin Spublog

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน “AIRA Talk by Sripatum Business School” เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่นักศึกษา และมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพในภาคธุรกิจการเงินในอนาคต ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก คุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) มาบรรยายพิเศษ หัวข้อ “9 ทันสถานการณ์ด้านการเงินกับกูรูการเงิน” และมอบทุนการศึกษา “กองทุนบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)” จำนวน 8 ทุน ๆละ 40,000 บาท โดยมี อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฯ และผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับและนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มอบของที่ระลึกขอบคุณวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย  ณ เธียร์เตอร์รูม ชั้น 3 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59