ASEAN:SPU : ม. ศรีปทุม ได้รับความไว้วางใจระดับนานาชาติ จากโครงการ ASEAN Cyber University (ACU) ทำวิจัยด้าน e-Learning และการใช้ OER

SPU Activity

โดย Admin Spublog

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับความไว้วางใจระดับนานาชาติ โครงการ ASEAN Cyber University (ACU) ทำวิจัยด้าน e-Learning และการใช้ OER (Open Educational Resources) ดร. วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด้าน e-Learning และการใช้ OER (Open Educational Resources) ร่วมระดมสมองกับผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ และผู้แทนรัฐบาลของประเทศสมาชิก ASEAN ทุกประเทศ เพื่อหายุทธศาสตร์ในการทำงานระยะยาวของ ASEAN Cyber University โดยงานวิจัยนี้มี ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี และ ผศ. ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นที่ปรึกษางานวิจัยนี้ สำหรับผลของการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นปัจจัยชี้นำในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการทำงานระยะยาวของ ASEAN Cyber University ที่จะมุ่งเน้นการใช้ e-Learning และ OER หรือแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดที่เหมาะสมสำหรับ ASEAN ต่อไป

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59