Young Animator Contest 2015

SPU Activity

โดย Admin Spublog

Young Animator Contest 2015 

 

 

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม Workshop ในโครงการ Young Animator Contest 2015 แก่นักเรียนที่ศึกษาในระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ที่สนใจในงานแอนิเมชัน เพื่อพัฒนาเป็นนักออกแบบสื่อดิจิทัลยุคใหม่ และเป็นกำลังสำคัญในวงการดิจิทัลคอนเทนต์ไทย โดยมี รุ่นพี่นักศึกษา และอาจารย์ คณะดิจิทัลมีเดีย ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ณ ห้อง 11-505 คณะดิจิทัลมีเดีย ชั้น 5 อาคาร11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม