SPU : คณาจารย์คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม @โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

SPU Activity

โดย Admin Spublog

อาจารย์วิชัย โยธาวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ และอาจารย์อาคม จงไพศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในสาขาวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก และการใช้โปรแกรมนำเสนอ (presentation) @โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ” ถือเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาการ ,วิชาชีพ และศิลปะ ให้กับครู อาจารย์ และนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ทั่วทั้งประเทศได้แสดงศักยภาพของตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เรียนเชิญอาจารย์วิชัย โยธาวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ และอาจารย์อาคม จงไพศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในสาขาวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก และการใช้โปรแกรมนำเสนอ (presentation) ซึ่งผลการตัดสินทำให้พบว่านักเรียนหลายคนมีทักษะและฝีมือด้านการออกแบบอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพได้ไม่ยาก ผู้เขียนจึงได้เก็บภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของ “งานประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65” ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59