SPU : อธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมยินดี นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม "Sugiyama Jogakuen University Short Program 2016" ประเทศญี่ปุ่น

SPU Activity

โดย Admin Spublog

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม "Sugiyama Jogakuen University Short Program 2016" ณ มหาวิทยาลัย Sugiyama Jogakuen ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 รวมเป็นระยะเวลา 17 วัน โดยมีนักศึกษาที่ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 1.นางสาวกมลชนก แก้วมะณีวงศ์ 2.นางสาวกาญจณา แปวจันทึก 3.นางสาวชิดชนก เรืองธนู ชั้นปี 3 สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ และ 4.นางสาววิรานุช ฟุ่มเฟือย ชั้นปี 2 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น และประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แสดงความยินดี และมอบโอวาทแก่นักศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางแก่นักศึกษา ซึ่งมี Asst.Prof.Yasumasa Mori หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และ  A.Aki?Takahashi  Japanese Instructor เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ณ ห้องบุษกร ชั้น 2 อาคาร ดร. สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กทม. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ทีผ่านมา