SPU : หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “การจัดระบบวิธีคิดและประเด็นปัญหาด้านการจัดการทั่วโลก” โดย ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร

SPU Activity

โดย Admin Spublog

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์นิวัฒน์ จันทราช จัดการบรรยายพิเศษ ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในหัวข้อเรื่อง การจัดระบบวิธีคิดและประเด็นปัญหาด้านการจัดการทั่วโลก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ณ ห้องเรียนวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59