SPU : พัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ “การทำธุรกิจความงาม (Beauty Business)” จัดโดยศูนย์บ่มเพาะ ม.ศรีปทุม

SPU Activity

โดย Admin Spublog

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน(ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) หลักสูตร”การทำธุรกิจความงาม (Beauty Business)” ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเสริมทักษะในวิชาชีพด้านความงามและการบริการวิชาการสู่สังคม ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2558  โดยวิทยากรมืออาชีพ อาทิ คุณกฤษณะ มะโนหาญและทีมงานจาก BSC Cosmetology  Creative Makeup Director BSC Cosmetology บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) หัวข้อ เทคนิคการแต่งหน้า , คุณธิติพัทธ์ แก้วหล้า,คุณณภัทร โมสิกะ ช่างผมมืออาชีพ : แฮร์สไตล์ลิส(Hair Stylist) หัวข้อ เทคนิคการตกแต่งทรงผม,ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หัวข้อ จุดประกายไอเดียธุรกิจความงาม,อาจารย์สุรีย์ภร สรรพสัมฤทธิ์ อาจารย์พิเศษและวิทยากร ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง หัวข้อ บุคลิกภาพของช่างความงามมืออาชีพ, คุณทองปน สุดรัก ผู้บริหารโรงเรียนเสริมสวยชลาชล(Chalachol Academy) หัวข้อ โอกาส..ก้าวสู่ธุรกิจความงาม ณ ห้องปัทมา อาคารดร.สุข พุคยภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน