SPU : ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ส่งมอบความสุขปีใหม่ 2559 เพื่อสืบสานประเพณ๊และวัฒนธรรมไทยภายในองค์กร

SPU Activity

โดย Admin Spublog

           อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ส่งมอบความสุข เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยเข้าอวยพรปีใหม่และมอบของขวัญปีใหม่ แก่ ผศ.ดร.จรรยา  พุคยาภรณ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559    ณ ห้องรับรอง ชั้น5 อาคาร กิจกรรมนักศึกษาฯมหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 19  มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59