SPU : ปรบมือดังๆ...! ขอแสดงความยินดี 2 คณาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลอาจารย์ดีเด่น (ASAIHL-Thailand Award)”2558 สออ.ประเทศไทย

SPU Activity

โดย Admin Spublog

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ขอแสดงความยินดีกับ 2 คณาจารย์คุณภาพ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสคว้ารางวัลอาจารย์ดีเด่น  (ASAIHL-Thailand Award) ประจำปี พ.ศ.2558 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 

1. อาจารย์บรินดา  ศัลยวุฒิ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ รางวัลอาจารย์ดีเด่น (ASAIHL-Thailand Award) สาขาสังคมศาสตร์  ผู้ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น

2. ดร.ถาวร ทิศทองคำ อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ รางวัลอาจารย์ดีเด่น (ASAIHL-Thailand Award) สาขามนุษยศาสตร์  ผู้ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประเภทอาจารย์อาวุโสดีเด่น

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59