เสริมทักษะวิชาชีพด้านธุรกิจความงาม

SPU Activity

โดย Admin Spublog

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น หลักสูตร การทำธุรกิจความงาม (Beauty Business) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม และบุคคลภายนอก เพื่อเสริมทักษะในวิชาชีพด้านความงาม และการบริการวิชาการสู่สังคม ณ ห้องปัทมา อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม