SPU : อธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดีวันแห่งความสำเร็จ (ปริญญาเอก) ผศ.ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ อาจารย์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ม.ศรีปทุม

SPU Activity

โดย Admin Spublog

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่อาจารย์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมี ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดี  ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น14 อาคาร 40ปีศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59