SPU : สหกิจศึกษา ม.ศรีปทุม ก้าวไกลสู่อาเซียน “โครงการ เรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ.....สู่ประชาคมอาเซียน”

SPU Activity

โดย Admin Spublog

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “เรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติสู่ประชาคมอาเซียน” (โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติก่อนออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการในต่างประเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และให้โอวาทกับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์จิณดา เตชะวณิช  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การสื่อสารวัฒนธรรมข้ามชาติ” ท่านบุญชัย จันท์ศีนา ที่ปรึกษาฑูตด้านการศึกษา-วัฒนธรรม ผู้แทนจากสถานฑูตลาวประจำประเทศไทย บรรยายหัวข้อ “เรียนรู้ประชาชนและวัฒนธรรมลาว” ,คุณธนาคม พันธุ์จำปา(ท้อป) ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทีมขายและการตลาด บริษัทเวียงทองการยา VTP จำหน่ายยาและอุปกรณ์การแพทย์  และเจ้าของโรงงานพรประเสริฐถ่านบริสุทธ์ ผลิตถ่านขาวสำหรับส่งออกให้คู่ค้าในประเทศญี่ปุ่น บรรยายหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่ตลาดทรัพยากรบุคคลอาเซียน (สปป.ลาว)” ณ ห้องบงกช อาคารกิจกรรมนักศึกษาและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59