เชิญชวนเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ SPU CONFERENCE 2015

SPU Activity

โดย Admin Spublog

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเวทีทางวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558  (SPU CONFERENCE 2015) เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovations for Sustainable Development) เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน อีกทั้งเป็นเวทีการเสนอผลงานวิจัยองค์ความรู้ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กำหนดการส่งผลงาน

1 กรกฎาคม - 30 ตุลาคม 2558 ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4

1 กรกฎาคม – 30 ตุลาคม 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความที่ผ่านการพิจารณา และปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

9 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผลบทความที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอ

16 – 27 พฤศจิกายน 2558 ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งไฟล์ PowerPoint นำเสนอบทความ  ระยะเวลา 15 นาที

ผู้สนใจร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 ตุลาคม 2558  สามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมการประชุม SPU CON 2015 และนำเสนอบทความวิจัย ได้ที่ http://eoffice.spu.ac.th/spucon2015/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ชั้น 3 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1331, 1252, 1155 หรืออีเมล์ spucon2015@gmail.com