SPU : วิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการเพื่อสังคม

SPU Activity

โดย Admin Spublog

ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.พศวีร์ ศรีโหมด อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ในการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการสัมมนา เรื่อง การสร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงานและการบำรุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TMP) โดยร่วมถ่ายทอดความรู้เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในสำนักงาน ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด   ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา