SPU : ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม หารือผู้บริหาร SOFTWARE PARK THAILAND “แนวคิด Software Park Gateway to Global”

SPU Activity

โดย Admin Spublog

ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ในโอกาส เข้าพบปะหารือกับ คุณเฉลิมพล  ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค ซึ่งได้ เปิดเผยว่า แนวคิด Software Park Gateway to Global สำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ซอฟต์แวร์พาร์คจะให้ความสำคัญมากขึ้นนอกจากกลุ่มซอฟต์แวร์เอ็นเตอร์ไพร์ซ ก็คือกลุ่มเล็กๆที่เริ่มตั้งแต่ระดับ Start-up ไปจนถึงเด็กนักเรียนที่มีความต้องการจะเข้าสู่ตลาดซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะด้านโมบายล์ และ Social หรือแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้บริโภค (Consumer application) มากขึ้น เนื่องจากกลุ่มนี้ยังมีความต้องการในการสนับสนุนที่แตกต่างออกไป โดยซอฟต์แวร์พาร์คได้จัดทั้งโครงการประกวด และแผนการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาเฉพาะทางกับกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น และหากมีนักลงทุนหรือ Venture Capital ให้ความสนใจซอฟต์แวร์พาร์คก็สามารถเป็นองค์กรด่านแรกที่จัดส่งบุคลากรกลุ่มนี้ให้โดยทันที ซอฟต์แวร์พาร์ค คาดว่าจะสามารถสร้างการผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ได้ถึง 200 ราย และจะสามารถสร้างรายได้ถึง 1,000 ล้านบาทภายใน 3 ปี  ณ  SOFTWARE PARK THAILAND เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59