SPU : นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการ marketing plan contest # 8 ของบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

SPU Activity

โดย Admin Spublog

นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย จากการแข่งขันโครงการ marketing plan contest # 8 โดยบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เพื่อสร้างประสบการณ์ฝึกการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ทำงานเป็นทีม และมีความพร้อมในการเป็นนักการตลาดมืออาชีพ โดยนักศึกษานำเสนอแผนการตลาดและจัดงาน event จริง มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 40 ทีม และผลการแข่งขันทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลที่ 3 ได้แก่ นางสาวจารุรัตน์ พรมศร,นายธนวัตร วิรูหญาณ,นายสุทธิพงษ์ โพโส ,นางสาวจิราพร ซื่อตรง,นางสาวเกวรินทร์ จันวัตร์ ,นางสาวสุวันลักษณ์ เกตุแก้วมณี ,นายอมรเทพ ชะเอม และทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ นายปาณิดล มีเจริญ ,นางสาวสุนิสา รัฐเมิน,นางสาวจุฑารัตน์ แซ่ตั๊น,นาย กฤษฎา วงศ์ซิ้ม,นางสาวกรรณิการ์ ฉันผ่อง,นายธนวัต วงศ์แสนสุขเจริญ,นายชิตพล เรืองกัลป์

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59