SPU : Business Idea for Success : Better Life โดย นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม

SPU Activity

โดย Admin Spublog

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “Business Idea for Success : Better Life” เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอแนวคิดการเริ่มธุรกิจใหม่ และฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ ในระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมการนำเสนอ Business Idea การจัดการแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการออกร้านกว่า 30 บูธ โดยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  ณ  Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 40ปีศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59