SPU : พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ม.ศรีปทุม ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

SPU Activity

โดย Admin Spublog

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกเข้าร่วมงาน เป็นจำนวนมาก ณ ห้อง Convention 1,2 อาคาร 40ปีศรีปทุม ชั้น4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59