SPU : ศูนย์วิทยบริการ ม.ศรีปทุม จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร”บริหารงานระดับกลาง รุ่นที่ 1/2559” กระทรวงการคลัง

SPU Activity

โดย Admin Spublog

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร นักบริหารงานระดับกลาง รุ่นที่ 1/2559 ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานต่างๆภายในสังกัด กระทรวงการคลัง  จำนวน 72 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โสภิต  ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 – วันที่ 29 ธันวาคม 2558  ณ  โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยหลักสูตรฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบาย และวิสัยทัศน์ ของหน่วยงานได้อย่างดีเยี่ยม

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59