SPU : ไอร่า มอบรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทรดหุ้นออนไลน์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม

SPU Activity

โดย Admin Spublog

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)  จัดการแข่งขันเทรดหุ้นออนไลน์ Go Forward with Guru Finance: Online Trading Vol. 1 - Final Round  เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 3 และ 4 ในรายวิชาหลักการลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีผลงานการลงทุนในหลักทรัพย์สูงสุด 5 อันดับแรก  ได้นำเสนอการบริหาร portfolio ต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง 3 ท่าน จากบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเทรดหุ้นออนไลน์ และมอบรางวัลทุนการศึกษาให้แก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน  ครั้งนี้ ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่   1. รางวัลชนะเลิศ น.ส.กรรณิการ์ อาบสุวรรณ์

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส. มาตรินี เปรมภักตร์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส. วิริยา ทองงาม

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 น.ส. สตรีรัตน์ กำจัดภัย และ น.ส. ษิญาดา สถาพรวรเดช 

ณ  ห้องเรียน  ชั้น 11 อาคาร40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา       #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59