ห้องสมุด ที่ทันสมัย

SPU Activity

โดย Admin Spublog

SPU : ห้องสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม แหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่สะดวกสบายและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีปทุม บนพื้นที่ 7,640 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่อาคาร 40 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11) 

และนอกจากบริการให้ยืมหนังสือพร้อมโซนที่นั่งอ่านหนังสือที่แสนสะดวกสบายแล้ว ห้องสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังมีบริการห้องคาราโอเกะ ห้องประชุม ห้องมินิเธียเตอร์ และคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไว้สำหรับบริการนักศึกษาอีกด้วย


ห้องสมุดชั้น 3
บริการยืมสื่อโสตทัศน์ / ห้องบริการใช้สื่อมีเดีย  /  ห้องบรรยาย / ชมภาพยนตร์   /   บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากร  / มุมอินเทอร์เน็ต / สื่อโสตทัศน์ทางการศึกษาและการเรียนรู้


ห้องสมุดชั้น 4
บริการทรัพยากรสารสนเทศสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดิจิทัลมีเดีย และนิเทศศาสตร์ /วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรม /บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากร /บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า /บริการแนะนำหนังสือใหม่ / มุมอินเทอร์เน็ต 
ห้องสมุดชั้น 5
บริการทรัพยากรสารสน
เทศสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรม /โครงงานทางวิศวกรรม / หนังสือสิ่งพิมพ์พิเศษ /  บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากร /บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า /บริการแนะนำหนังสือใหม่ / มุมอินเทอร์เน็ต


ห้องสมุดชั้น 6
บริการทรัพยากรสารสนเทศสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และเศรษฐศาสตร์ /งานวิจัย / วิทยานิพนธ์ / บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากร /บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า /บริการแนะนำหนังสือใหม่ / มุมอินเทอร์เน็ตห้องสมุดชั้น 7
บริการทรัพยากรสารสนเทศส
าขานิติศาสตร์  การศึกษา และความรู้ทั่วไป /บริการคอมพิวเตอร์สืบค้นทรัพยากร /บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า /บริการแนะนำหนังสือใหม่ /มุมอินเทอร์เน็ต  

http://www.spu.ac.th/library/service

www.spu.ac.th

#spu #library