SPU : รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมประชุม Board of Director สมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE) ประเทศญี่ปุ่น

SPU Activity

โดย Admin Spublog

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมการประชุม Board of Director ของสมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE) เพื่อหารือแนวทางและกำหนดนโยบายการสนับสนุน การพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมและมีประสบการณ์ในการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษาต่อไป ณ Kyoto Sangyo University  ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ 17-18  สิงหาคม 2558