SPU : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.ศรีปทุม ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ป้อนอาชีพนักศึกษาไทย สู่ตลาดแรงงาน “BBL Interview Workshop 2015” ครั้งที่ 5

SPU Activity

โดย Admin Spublog

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สร้างอาชีพให้กับนักศึกษา จัดโครงการ บรรยายพิเศษ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “BBL Interview Workshop 2015” ครั้งที่ 5  สร้างโอกาสการได้งานทำให้กับบัณฑิตและศิษย์เก่า ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพิมพจี รัชธรรมกุล Aanlyst ฝ่าย Recruitment and Selection ธนาคารกรุงเทพฯ ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมกับรับสมัครนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาและศิษย์เก่า สมัครเข้าทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมคัดเลือกนักศึกษา เข้าทำงานเป็นพนักงานประจำของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ.จิตราพร  ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การตัอนรับและกล่าวขอบคุณวิทยากร  ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59