SPU : สถาบันพระปกเกล้า เข้าศึกษาดูงาน ระบบการจัดการศึกษาออนไลน์ (e-Learning) และระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.ศรีปทุม

SPU Activity

โดย Admin Spublog

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล และ ประธานกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า, คณะกรรมการ เทคโนโลยีและสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า, และบุคลากร

จากสถาบันพระปกเกล้ารวม 20ท่าน ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงานด้าน ระบบการจัดการศึกษาออนไลน์ (e-Learning) และระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม     โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ e-Learning  และ ICT  ให้การต้อนรับ พร้อมเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบการจัดการศึกษาออนไลน์ SPU eLearning ecology” จากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ e-Learning ดร.วรสรวง  ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการระบบเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม” จากอาจารย์ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ  ห้องประชุม Board Room ชั้น 14  อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้นำคณะฯเข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการเรียนการสอน การใช้งานเทคโนโลยีอันทันสมัยของมหาวิทยาลัยในการเรียนการสอนด้านต่างๆอีกด้วย ซึ่งภายหลังการเยี่ยมชม ท่านพลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ได้กล่าวผ่าน FaceBook ส่วนตัวว่า   “ระบบ IT. ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่นี่มีความทันสมัยในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะการเรียนการสอนในระบบ e-Learning แทบจะเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้ เพราะมีเครื่องมือ ระบบและคนรองรับแบบพร้อมมูล”  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

ที่ผ่านมา  #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59