SPU : โครงการดี๊ดี.!...บริการวิชาการสู่สังคม มอบทุนการศึกษาน้องๆ ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 2 โดยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม

SPU Activity

โดย Admin Spublog

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสู่สังคม โดยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์ในการ จัดกิจกรรมเพื่อบริการวิชาการสู่สังคม ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ได้จัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆและมอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมของรางวัลมากมาย และเชิญชวนน้องๆเข้าศึกษาต่อที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน เฮฮากันยกห้อง ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2  เขตสายไหม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา  และในปีนี้ทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นสาขาวิชาใหม่ที่น่าเรียนและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 5791111 ต่อ 2355, 2354 หรือ 02 5586888 ต่อ 2121 – 2124  http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/  #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59