SPU : เปิดมุมมองใหม่...! เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร คณะบัญชี ม.ศรีปทุม รองรับ AEC ณ สปป.ลาว

SPU Activity

โดย Admin Spublog

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี เปิดมุมมองใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม รองรับ AEC  โดยจัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงาน  นำทีมคณาจารย์และบุคลากรคณะบัญชี  จำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานด้านอุตสาหกรรมผ้าทอ OTOP กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโนนสังข์ ของดีขึ้นชื่อเมืองอุบลราชธานี และศึกษาดูงานสวนกาแฟ “ดาวคอฟฟี่” กลุ่มบริษัท ดาวเฮือง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯได้ศึกษาข้อมูลพร้อมทั้งกระบวนการจากผู้ประกอบการ เพื่อเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ในการนำไปต่อยอดสู่การเรียนการสอนต่อไป ทั้งยังได้ศึกษาและรู้เรียนวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของ สปป.ลาว ในการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในช่วงปลายปี 2558 นี้ ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2558

#SPU #SRIPATUM #ม.ศรีปทุม #ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #dek59