SPU : ม.ศรีปทุม MOU ครั้งยิ่งใหญ่ ร่วมกับ 8 องค์กรใหญ่ด้านโลจิสติกส์ เมืองไทย

SPU Activity

โดย Admin Spublog

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ จัดโครงการ”สานสัมพันธ์ ปริญญาตรี โท และเอก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน” ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ครั้งยิ่งใหญ่ในแวดวง โลจิสติกส์  ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนระดับแถวหน้าของประเทศไทย ประกอบด้วย
1.มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2.สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดย นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
3. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย โดย นายเตชะ บุญยะชัย รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
4. สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย โดย นายยู เจียรยืนยงพงศ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
5. สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดย นายธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 
6. สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย โดย นายวิสาร ฉันท์เศรษฐ์ ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และนายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
7. สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต โดย นายสุวัฒน์ นวลขาว นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
8. สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย โดย นายณัฐสพรรษ กรึงไกร นายกสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
9. สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย โดย คุณกมลรัตน์ จิตรแก้ว เลขาธิการและนายทะเบียน สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขานักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1 ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบภาคกลางของสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ณ   อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content