ม.ศรีปทุม ร่วมกับ ส.อ.ท. เชิญฟังสัมมนารายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2558/2559

SPU Activity

โดย Admin Spublog

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดสัมมนารายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2558/2559 ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 17.00 น.  ณ ห้องคอนเวนชั่น 1  ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  

13.00 น.     ลงทะเบียน รับเอกสาร Username/Password และอาหารว่าง

13.30 น.     กล่าวรายงาน

                  ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น

                  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

                  กล่าวเปิดงาน

                  นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์

                  รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

13.45 น.    รายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2558/2559

                  และแนะนำการใช้ประโยชน์ข้อมูล

                  นำเสนอโดย

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ วังจีน  

                  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ  

                  ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

                  คุณทวีศักดิ์  หมัดเนาะ

                  กรรมการบริหารสถาบันเสริมสร้างขีดดวามสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

16.00 น.     ถาม-ตอบ

                  ปิดการสัมมนา

สอบถามเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1125, 086-9020208  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  โทร.  0-2345-1013 และ 1017