SPU : นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ม.ศรีปทุม ขอนแก่น เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการทัศนศึกษาเก็บเส้นทางท่องเที่ยวพระบรมมหาราชวัง

SPU Activity

โดย Admin Spublog

ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ รองคณบดีคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ให้การต้อนรับทีมคณาจารย์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ในการออกทัศนศึกษาเก็บเส้นทางท่องเที่ยวพระบรมมหาราชวัง วัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร และเส้นทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-ลพบุรี-อ่างทอง และสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 21-24 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา