SPU : Northumbria University ประเทศอังกฤษ & Kaplan Singapore ประเทศ สิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชม ห้องสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU Activity

โดย Admin Spublog

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้แทนจาก 2 สถาบัน  Kaplan Singapore ประเทศ สิงคโปร์ และ Northumbria University ประเทศอังกฤษ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด สำนักงานหอสมุด อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา