SPU : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมโครงการ บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 และโครงการ “บวร” ปีที่ 1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

SPU News

โดย kanokpong sartsang

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมโครงการ บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 5  ประจำปี 2560 และโครงการ  “บวร” ปีที่ 1  ในวันเสาร์ที่ 25  มีนาคม 2560  ณ  วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

            จากการที่โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์นั้นเป็นเรื่องของโลกที่ไร้พรมแดน หน่วยงานภาคเอกชนและรัฐบาลขยายการลงทุนและขยายงานไปยังต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้เมื่อบริษัทข้ามชาติมากขึ้นคนในประเทศเกิดการรับรู้สิ่งใหม่ๆทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และทัศนคติของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  โดยการยึดถือรูปแบบตามกระแสแห่งโลกสมัยใหม่ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยซึ่งมีพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นห่างเหินจากชีวิตจิตใจของคนรุ่นใหม่มากขึ้นและเมื่อไม่มีพระพุทธศาสนาอันเป็นเครื่องยึดถือและปฏิบัติตามก็ทำให้เกิดความหลงผิดและสับสนวุ่นวายในสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทยในยุคปัจจุบันจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเช่น      ในเรื่องพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อยาเสพติดมีความเห็นแก่ตัวและไม่มีน้ำใจให้แก่เพื่อนร่วมสังคมและเป็นสาเหตุแห่งปัญหาในการก่ออาชญากรรมมากขึ้นสิ่งที่จะทำให้เยาชนไทยดำเนินชีวิตตาม
แนวพุธศาสตร์ จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ 

            ดร.อุทัยรัตน์  เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ในฐานะผู้ดำเนินโครงการฯ ได้กล่าวว่า  จากปัญหาต่างๆดังกล่าว  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา จึงจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  โครงการสร้างความเข้มแข็งด้วยหลัก “บวร” ปีที่ 1 นี้ขึ้น และถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชการที่9 ,รัชการที่ 10 และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ โดยทางวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ และเจ้าภาพร่วมได้ตะหนักถึงการบรรพชาสามเณรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสืบเนื่องพระพุทธศาสนา จึงได้จัดโครงการที่เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานเป็นวัฒนธรรมอันดีงามสามารถขัดเกลาอุปนิสัยยกระดับจิตใจของเยาวชนในชาติให้อ่อนโยน ด้านการศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาหากได้รับการฝึกฝนอบรมจิตใจและสติปัญญาสามารถที่จะพัฒนาตนเองดำรงตนเป็นคนดีในสังคมได้การให้เยาวชนได้รับการบรรพชาในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้ามาบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนจึงถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่ดีงามเป็นการสืบทอดอายุและศาสนทายาทของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดียิ่งและที่สำคัญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจะได้มีโอกาสในการที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับวัด โรงเรียน และชุมชน ตลอดจนรับรู้ถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยต่อไป 
      ดร.อุทัยรัตน์  เมืองแสน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมาเพื่อ
1. เพื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับวดและชุมชนและรับรู้ถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธนธรรมไทย
2. เพื่อให้เยาวชนของชาติ ได้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา และนำเอาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้อง สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และความรู้ที่ได้จากการศึกษาอบรมไปใช้ในชีวิตได้
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝัง และพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิดรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและเรียนรู้พระพุธศาสนาด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น
5. เพื่อให้วัด บ้าน โรงเรียน ได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง และเพื่อเป็นการจรรดลง รักษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
สอบถามรายละเอียด โทร. 02 5791111 ต่อ 3003-4
รายละเอียด https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/content.php?cid=5932        
#SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ SPU #โครงการบวร ปีที่1 #โครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่5

UploadImage