SPU : มิติใหม่ MOU บัญชี SPU เสริมแกร่งจับมือ 3 บริษัทชั้นนำ เทคโนโลยี

SPU News

โดย kanokpong sartsang

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยี จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ พวงไพโรจน์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฤทธิ์ โซลูชั่น จำกัด , คุณกษิภัท ธนิตธนากุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จำกัด และ คุณภีม เพชรเกตุ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการส่งเสริมกิจกรรมด้านสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการลงนามในพิธี ทั้งนี้ยังได้มีการเสาวนาพิเศษ หัวข้อ “การบัญชียุคดิจิตอล..นวัตกรรม Software บัญชี สู่ไทยแลนด์ 4.0 ” ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปซึ่งต่างให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี และผู้แทนจากการลงนามทั้ง 3 บริษัท ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #คณะบัญชี SPU
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

UploadImage