คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม MOU เพื่อสหกิจศึกษา

SPU Activity

โดย ธนชัย สุวรรณโชติ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้นักศึกษาและบุคลากรรวมทั้งอาจารย์หรือนักวิชาการในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ พร้อมรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ (สหกิจศึกษา) เพื่อเพิ่มทักษะ  โดยมีผู้แทนจากทั้ง 2 สถาบันในการลงนามครั้งนี้ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี  และ นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี อ.เปรมจิต เสาวคนธ์ ร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ณ ห้อง บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560