มูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย รับพรจาก ดร.มาลินี พุคยาภรณ์

SPU Activity

โดย ธนชัย สุวรรณโชติ

คณะผู้บริหารนำโดย คุณวีระชัย วิญญาวัธน์ ประธานมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย เข้าพบ ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ถาวร ของมูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสนำคณะกรรมการการทำงานเข้ารับฟังแนวทางการทำงาน พร้อมทั้งได้มอบช่อดอกไม้เพื่อเยี่ยมคารวะ นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกด้วย ณ ห้องบุษกร อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา