PR. NEWS SPU : บทความพิเศษ : การพัฒนา SME ไทย สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 thailand 4.0

SPU News

โดย kanokpong sartsang

PR. NEWS SPU : บทความพิเศษ : การพัฒนา SME ไทย สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 thailand 4.0
โดยอาจารย์คุณภาพ ผศ.จิตราพร ลีละวัฒน์ 
ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.ศรีปทุม
เครดิต : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 9 - 12 มีนาคม 2560

UploadImageUploadImage